REGULAMIN AKCJI

„WYBIERAMY CZWORONOGA MIESIĄCA”:

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Akcji jest Azan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 25/27, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS: 0000689352, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9481788471, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Akcji pod nazwą: „Wybieramy czworonoga miesiąca” (zwanego dalej „Akcją”).
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Akcja jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook Carnilove Polska, grupy “Carmię i kocham”.
 5. Akcja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. Przystąpienie do Akcji, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 6. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Akcji.
 7. Akcja jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2 Uprawnieni do uczestnictwa w Akcji

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Akcji (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spełniające następujące kryteria:
 • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • będące członkami grupy: “Carmię i kocham” na portalu Facebook.com

https://www.facebook.com/groups/235088317357120/

 1. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Akcji jest zamieszczenie w poście na grupie “Carmię i kocham” zdjęcia przedstawiającego swojego psa lub kota (zwane dalej jako „Zgłoszenie”). Nie ma ograniczenia liczby postów dodanych przez jednego Użytkownika.
 2. Każda osoba, która doda spełniający warunki Akcji post na grupie “Carmię i kocham”, której administratorem jest Fanpage Carnilove Polska ma szansę otrzymać Nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Akcji.
 3. Z chwilą przystąpienia do Akcji Uczestnik oświadcza, że praca, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku i jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich na Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Akcji.
 5. Dokonanie zgłoszenia w Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem Akcji i jego akceptacją.
 6. Nagroda w Akcji będzie przyznana po zakończeniu każdego miesiąca.
 7. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń w Akcji.
 8. Zgłoszeń do Akcji można dokonywać od dnia 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 do godziny 23:59.

§ 4 Zasady wyłaniania laureata

 1. Spośród zdjęć zamieszczonych na grupie “Carmię i kocham” przez uczestników Akcji, każdego miesiąca w trakcie trwania Akcji przez trzyosobowe Jury zostanie wybrany autor 1 z nich, na którym uwieczniony pies lub kot otrzyma tytuł „Czworonoga Miesiąca”, a któremu Organizator przekaże nagrodę rzeczową określoną w §5 pkt 1 Regulaminu (zwane dalej jako „Nagroda”).2. Jury dokonuje wyboru według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: pomysłowość, kreatywność oraz unikalność. Dobrze widziane są ciekawe, zabawne opisy do zdjęć.
 2. Uczestnik Konkursu w trakcie trwania Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 3. Organizator ogłaszać będzie laureatów każdego miesiąca na grupie „Carmie i kocham”.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Akcji jest paczka produktów i gadżetów marki Carnilove dopasowana do zwierzęcia (psa lub kota), którego zdjęcie wygrało.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, bez obciążania Laureata.

§ 6 Wydawanie nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w §6 pkt 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w Akcji i podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Organizator, zgodnie z danymi wskazanymi w §1 ust.1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”)
 3. Dane osobowe Uczestnika Akcji mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu: usługi kurierskie/pocztowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację.
 6. Dane osobowe Uczestnik Akcji będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, a po jego zakończeniu – do czasu zakończenia publikacji zwycięskiej pracy konkursowej na fan page’u Organizatora;
 • w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację – przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji,
 • zaś w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa.

 1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na grupie “Carmię i kocham” https://www.facebook.com/groups/235088317357120/ przy publikacji wyników Akcji i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 2 powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres: info@carnilove.com.pl.
 3. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: info@carnilove.com.pl.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną emailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9 Prawa autorskie

Z chwilą wydania Nagrody w Akcji Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do pracy, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2),
 • publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, także w celach reklamy i marketingu produktów wprowadzanych do obrotu przez Organizatora,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: https://www.facebook.com/CarnilovePolska/
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.